Trening Treatnet Family

U Sarajevu, u hotelu Marriot, od 05. do 08.09.2023. godine, održan je trening Treatnet Family za profesionalce (25 profesionalaca iz RS-a i FBiH) koji rade sa adolescentima koji imaju poremećaj uzrokovan upotrebom droga i drugih supstanci a kroz porodičnu terapiju.

Ispred UKC RS, Klinike za psihijatriju, pomenutom treningu su prisustvovale prof. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović kao i dipl. socijalna radnica Maja Tomanić koja je bila asistent našim međunarodnim trenerima Raj Boyjoonauth-u (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Kees Mos-u (Holandija).

 

Maja Tomanić je nakon uspješno završene obuke za profesionalce po UNODC-ovom program Treatnet Family, koja je održana online u maju 2021. godine, prepoznata kao profesionalac koja je motivisana za rad sa adolescentima koji imaju poremećaj uzrokovan upotrebom droga i drugih supstanci a kroz porodičnu terapiju, korištenjem metodologije Treatnet Family programa. Nakon pomenutog tretninga, dobila je šansu da ispred entiteta RS i Klinike za psihijatriju Banja Luka, bude dio tima sa gore pomenutim međunarodnim trenerima.

Trening je organizovao United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC u saradnji sa Udruženjem Proslavi oporavak u Bosni i Hercegovini, a sproveli su ga UNDOC certifikovani treneri.

Šta je Treatnet Family trening? Posmatrajući probleme zavisnosti iz sistemske perspektive, koja razmatra pojedinca u kontekstu, trening pruža nove perspektive praktičarima koje mogu primijeniti u pomaganju porodicama da prekinu negativne cikluse u svojim interakcijama i umjesto toga da istraže nove strategije međusobne komunikacije, za koje je utvrđeno da su učinkoviti u smanjenju upotrebe droga i kriminalnog ponašanja kod adolescenata, dok istovremeno poboljšavaju mentalno zdravlje.

Ciljevi Treninga:

Ciljna grupa: profesionalci koji rade sa mladima s poremećajem upotrebe droga i drugih supstanci i njihovim porodicama.

 

Tema treninga: Upoznati se sa novim elementima porodične terapije za tretman adolescenata sa poremećajem uzrokovanim korištenjem droge i drugih psihoaktivnih supstanci, uključujući adolescente koji su u kontaktu ili u riziku od kontakta sa krivičnopravnim sistemom.

 

Nakon završenog treninga, od ukupno 25 profesionalaca izabrano je 10 profesionalaca, koji će biti dio tima koji će biti obučeni od strane UNODC-a za trenere koji će dalje širit znanja i iskustva kroz primjenu ovog modela Treatnet Family. Prof. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović I dipl. socijalna radnica Maja Tomanić su izabrane da budu dio ovog ekspertskog tima ispred naše ustanove.

U toku treninga, svi učesnici su po regijama u kojim gravitiraju, napravili Akcioni plan, na koji način će biti moguća primjena svih metoda i tehnika, koje su usvojili na pomenutom tretningu. Takođe će se raditi i istraživanje u svim ustanovama, nakon primjene ovog modela rada.

S poštovanjem,

Prof. dr sc. med. Nera Zivlak-Radulović,

dipl. socijalna radnica Maja Tomanić